Aktuální informace jsou k dispozici na serveru Ministerstva zahraničních věcí

DOKLADY

   V případě cest do RF při použití motorového vozidla doporučujeme řidičům vlastnit překlad českého ŘP do ruského jazyka, mezinárodní řidičské průkazy RF neuznává. Pokud řidič používá k cestě vozidlo, jehož není vlastníkem, právní řád RF v tomto případě ukládá, aby byl řidič vybaven plnou mocí majitele vozidla k jeho užívání spolu s příslušnou poznámkou, že vozidlo může být vyvezeno do zahraničí. Všechny dokumenty doporučujeme opatřit překladem do ruského jazyka a překlad ověřit nejlépe diplomatickou misí RF v ČR. Považujeme za nezbytné, aby bylo motorové vozidlo pojištěno příslušnou pojistkou s mezinárodní působností. V této souvislosti upozorňujeme, že tzv. "zelená karta" pro území RF neplatí.
   Na základě rozhodnutí vlády Ruské federace č. 277 ze dne 29. dubna 2002 byl doplněn seznam územních částí Ruské federace s omezeným pohybem pro cizí státní příslušníky o část území Jamalo-něněckého autonomního okruhu v rozsahu linie Usť-Kara-Aksarka-Cholmy-Vyngapurovskij-Chaljasvej-Tibejsale až ke břehům řeky Taz, k pobřeží Tazovského zálivu, Obského zálivu, průlivu Malygina, Karského moře, Bajdarackého zálivu (s výjimkou osady Usť-Kara a lodní dopravy po řece Ob). Cizinci mohou vstupovat na tato území pouze na základě zvláštního povolení, o které je třeba zažádat u místně příslušných Ovirů s dostatečným předstihem.

   Občané České republiky potřebují pro vstup na území Ruské federace ode dne 29. 5. 2000 vízum, a to po vypovězení bezvízové dohody platné od roku 1995. Ruská strana oznámila uvedenou skutečnost nótou Ministerstva zahraničních věcí ze dne 23. 5. 2000 jako reciproční krok po vypovězení výše uvedené dohody českou stranou.
   O výdej ruského víza mohou občané České republiky požádat na diplomatických misích RF ( v ČR to jsou Velvyslanectví RF v Praze nebo generální konzuláty RF v Brně či Karlových Varech ). Výdej ruského víza je však těmito misemi uskutečňován pouze na základě pozvání, které je ověřeno departamentem konzulární služby MZV RF nebo místně příslušnými orgány ruské pasové policie, tzv. OVIRy.
Podle zákona o pobytu cizinců na území RF je bezpodmínečně nutné, aby cizinec při pobytu nad 3 pracovní dny byl rergistrován a to následovně:

- registraci cizince bydlícího v ubytovacích zařízeních provádějí administrace těchto hotelů, ubytoven, hostelů
- cizinci ubytovaní v soukromí jsou povinni provést registraci na místně příslušných odděleních pasové policie RF, tzv. OVIR
- registrace dlouhodobých pobytů jsou prováděny odděleními OVIR, které jsou přímo předurčeny pro registrování cizinců dle místa jejich dlouhodobého pobytu v RF

Dovoz a vývoz valuty z/na území RF

I. Obecná ustanovení

V souladu s odst. 3, článku 8, zákona RF č. 3615-1 ze dne 09.12.1992 "O regulaci valut a valutové kontrole" (ve znění změn z 29.12.1998, 05.07.1999 a 31.05.2001), odst.3 Nařízení Centrální banky RF č. 105-P " O režimu vývozu valuty z Ruské federace fyzickými osobami" a Nařízením Hlavní celní rady RF č. 01-11/1 ze dne 12.01.2000 " O režimu vývozu valuty z Ruské federace fyzickými osobami", fyzické osoby - nerezidenti mohou převádět, vyvážet či odesílat z Ruské federace takové množství valuty, které nepřevyšuje množství valuty na území Ruské federace dříve na území Ruské federace dovezené, převedené či odeslané.

Pozn:
Fyzické osoby-nerezidenti
a) fyzické osoby, které mají místo trvalého bydliště za hranicemi RF , byť se dočasně nacházejí na území RF
b) právnické osoby, které byly založeny v zahraničí a mají v něm i své sídlo
c) podniky a organizace, které nejsou právnickými osobami, byly založeny v zahraničí a mají v něm i své sídlo
d) cizí diplomatická a jiná oficiální zastoupení, dále pak mezinárodní organizace, jejich filiály a zastoupení
e) filiály a zastoupení nerezidentů uvedených v bodech b) a c)
V souladu s odst. 1 Nařízení Hlavní celní rady č. 01-14/1184 ze dne 25.10.1999 "O vývozu valuty fyzickými osobami" se potvrzením o dovozu valuty na území ruské federace fyzickou osobou - nerezidentem rozumí dokument vydaný ve stanoveném režimu celním orgánem RF při bezprostředním dovozu valuty.

II. Dokumenty, potvrzující dovoz valuty na území RF fyzickou osobou - nerezidentem:

a) celní deklarace forma T- 6

Potvrzuje celní orgán na základě vyplnění fyzickou osobou - nerezidentem.
Pozdější vývoz valuty fyzickou osobou - nerezidentem, suma které je uvedena v této deklaraci, se povoluje do doby jednoho roku od jejího vydání příslušným celním orgánem.

b) potvrzení TC - 28

Vydává se celními orgány RF v souladu s nařízením Hlavní celní rady RF ze dne 03.06.1997 č. 316 "O potvrzení instrukce režimu vydávání formulářů TC-21, TC-22, potvrzení TC-28" na základě řádné deklarace valuty ve formuláři T - 6 v těchto případech:

- při dovozu do RF valuty v množství rovnému ekvivalentu 10 000 USD a více
- ve všech případech
- při dovozu do RF valuty v množství nepřevyšujícím ekvivalent 10 000 USD
- na základě žádosti fyzické osoby

Pozdější vývoz takto deklarované valuty z území RF je možný v průběhu dvou let od deklarování, přičemž potvrzení TC-28 musí předkládat celním orgánům osoba v něm uvedená. Při ztrátě potvrzení TC - 28 se nové nevydává.

c) potvrzení č. 0406007 (vydávají směnárny nebo banky)

- podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která jím byla konvertována z rublů nebo vyzvednuta z účtu ve zplnomocněné bance, je vlastnictví potvrzení č. 0406007. Vývoz valuty na základě tohoto potvrzení se povoluje po dobu dvou let od data vystavení potvrzení.
- podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která jim byla dříve dovezena do RF a vložena na jeho valutový účet ve zplnomocněné bance na základě celní deklarace potvrzující její dovezení je vlastnictví potvrzení 07 vydané touto bankou. V kolonce č. 7 s názvem Převzato klientem se doplňuje formulace Převzato z prostředků dovezených ze zahraničí.
- podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která mu byla dříve do RF převedena bez zřízení valutového účtu nebo později na tento účet ve zplnomocněné bance převedena, je držení potvrzení č. 0406007, vydané touto bankou, kde v kolonce č. 7 s názvem Převzato klientem se doplňuje formulace Převzato z prostředků převedených ze zahraničí.
- při vývozu fyzickými osobami - nerezidenty jiné valuty, než která byla dříve na území RF dovezena či převedena, se celnímu orgánu spolu s dokumenty potvrzujícími dovoz této valuty do RF (T-6, TC-28) či potvrzení č. 0406007 o převedení této valuty do RF předkládá ještě další potvrzení č. 0406007, které potvrzuje konvertaci dovezené či převedené vauty na tu valutu, kterou fyzická osoba - nerezident aktuálně vyváží.
- podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která mu byla vyplacena k úhradě služebních výdajů v zahraničí, je v lastnictví potvrzení č. 0406007, vydaného v souladu s Nařízením Centrální banky RF ze dne 25.06.1997 č. 62 "O režimu nákupu a výdeje valuty určené ke krytí služebních nákladů"

III. Všeobecná ustanovení

a) v souladu s Nařízením hlavní celní rady RF ze dne 25.01.1999 č. 38 " O potvrzení instrukce k celnímu odbavení a celní kontrole zboží přemisťovanému přes celní hranici Ruské federace, které není určeno k výrobní či jiné komerční činnosti" (se změnami ze dne 26.07.2000 a 09.06.2001) a odst. 1 Nařízení hlavní celní rady RF ze dne 28.07.1999 č. 480 "O deklarování valuty fyzickými osobami", vyvážená valuta z RF fyzickými osobami - nerezidenty, pokud její množství převyšuje ekvivalent 1 500 amerických dolarů, musí být deklarována v písemné formě.
b) při deklarování vyvážené valuty fyzickými osobami - nerezidenty, všechny dokumenty, jejichž držení je podmínkou pro její vývoz, podléhají povinnému odevzdání celním orgánům.
c) podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzické osoby - nerezidentem, která jím byla dříve dovezena do RF z Běloruské republiky je vlastnictví:
- potvrzení č. 0406007, vydané zplnomocněnou bankou Běloruské republiky
- celní deklarace vydaná celními orgány Běloruské republiky, která potvrzuje dovoz valuty na území Běloruské republiky.

Potvrzení TC-21

se vydává celními orgány RF v případě dočasné deponace částky při jejím vývozu z území RF fyzickou osobou - nerezidentem, která nepředloží celní deklaraci T-6 nebo potvrzení TC-28 vydávaných při dovozu valuty na území RF nebo potvrzení č. 0406007 (tzn. nepředloží doklad o dřívějším dovozu, převodu atd.) v případě nemožnosti okamžitého návratu valuty na území RF (např. prostřednictvím doprovázející osoby). Takto deponovaná valuta zůstává v držení celních orgánů dva měsíce. Do vypršení dvouměsíční lhůty může být valuta vrácena osobě, které bylo toto potvrzení vydáno nebo osobě zvlášť zplnomocněné. Po uplynutí dvouměsíční lhůty se valuta, v souladu s federálními zákony, stává majetkem RF.
Poznámka konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Moskvě: Na veškerou valutu, která se z území RF fyzickou osobou - nerezidentem vyváží, musí být jedno z příslušných potvrzení. Doporučujeme všem občanům ČR veškerou dovezenou valutu do RF deklarovat (T-6, popř. T-28). Nepokoušet se valutu, na kterou není jedno z příslušných potvrzení, vyvážet z území RF. Nedodržení těchto pravidel vede ke konfliktu s příslušnými právními normami a může mít za následek i konfiskaci nesprávně vyvážené valuty. Byť se při vývozu musí písemně deklarovat pouze valuta v ekvivalentu nad 1 500 USD, doporučujeme deklarovat i veškeré menší částky (vyvarování se problémům při bezpečnostní kontrole před vstupem do gatu v souvislosti s doplňkovým hledáním potvrzujících dokumentů vyvážené valuty). Doporučujeme našim občanům zvláště peněžní sumy vždy řádně deklarovat a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF. Nedeklarované částky peněz zpravidla podléhají konfiskaci. Obzvláštní pozornost musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF. Při dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příslušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu z RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka.

Pokud je občan ČR zdravotně pojištěn, asistenční služba, na kterou se v souvislosti s instrukcí obrátí, sama vybere vhodné zdravotní zařízení k ošetření či hospitalizaci. Lze též v akutních případech využít doporučení pracovníků ZÚ. ZÚ ČR doporučuje všem občanům ČR při cestě do RF uzavřít příslušnou zdravotní pojistku.

Důležitá telefonní čísla

přivolání požárníků : 01
přivolání policie: 02
záchranná služba a první pomoc: 03
hlášení úniku plynu: 04
ZÚ ČR Moskva: 007 095/251 05 40 - 5
007 095/250 22 25

Služby v Ruské federaci mají stoupající úroveň a zejména ve velkých městech jsou zahraniční turisté obsluhováni již v slušném standardu. Jedná se zejména o kadeřnické, poštovní, bankovní, poradenské a konzultační služby. Je však třeba počítat se zvýšenými finančními náklady. Neustále je rozšiřován a a zkvalitňována síť čerpacích stanic, služby motoristům a to zejména na hlavních silničních tazích, jako jsou Brest - Moskva, Moskva - Ufa, Moskva - Sankt Peterburg, Sankt Peterburg - Tallinn a Sankt Peterburg - Vyborg. Pohonných hmot je dostatek a to jak benzínu (i bezolovnatého), tak nafty.

Kurz ruského rublu (RUR) k USD osciluje v současné době v rozmezí od 27 do 28 RUR/USD a lze jen těžko odhadnout jeho hodnotu během turistické sezóny.

Ubytování v RF a zvláště v moskevských a petrohradských hotelích je drahé a je nutno počítat s poplatkem za noc v hotelích se standardním vybavením v rozmezí od 150 do 300 USD. Doporučujeme proto využívat služeb Českého domu při Velvyslanecví ČR v Moskvě, který nabízí 15 jednolůžkových pokojů v ceně 80 USD/noc, 51 dvoulůžkových pokojů á 100 USD/noc a 2 apartmány v ceně 130 USD/noc. Využít služeb Českého domu je vhodné i z bezpečnostního hlediska

Základní potraviny jsou v RF běžně ke koupi, doporučujeme však kupovat a konzumovat pouze balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje a kuřivo. V mnohých případech se jedná o pokoutně vyrobený alkohol s velmi nepříjemnými účinky na zdraví.

Bezpečnostní situace v zemi zůstává nadále neutěšenou, proto doporučujeme nevyhledávat náhodné známosti, chodit spíše ve skupinách a nedávat okázale najevo, že se jedná o cizince. Při jakýchkoliv konfliktech ihned uvědomit místní policii a konzulární oddělení ZÚ Moskva.

Nadále platí doporučení kompetentních ruských orgánů o omezení pohybu cizích státních příslušníků v oblastech s doutnajícími místními konflikty. Jedná se zejména o území Čečenské republiky, hraniční teritorium Afghánistánu.